Bezeroen beharretara egokitutako aholkularitza zerbitzu integrala:

 • Zuen enpresaren jarduerara egokitutako kontularitza-planaren diseinua.
 • Jasotako dokumentazioaren azterketa eta dagozkion kontularitzako idazpenak gainbegiratzea edo egitea.
 • Sozietatearen Finantza Egoerei buruzko txostena hiru hilez behin bidaltzea (egoera-balantzea, galera eta irabazien kontua, baturen eta saldoen balantzea, liburu nagusia eta emaitzen kontu analitikoa) gorabeheren xehetasunarekin batera.
 • Aldizkako bilerak (estandarra hiruhileko bakoitzean 1 da) igorritako txostenen araberako kontularitza-egoerak egiaztatu eta aztertzeko.
 • Igorritako eta jasotako fakturen erregistro-liburuak edo BEZaren erregistroak prestatzea.
 • Elementu bakoitzeko ibilgetuaren fitxen diseinua, kontrola eta jarraipena, amortizazioen plana ezarrita.
 • Kontularitza zerga arloko irizpide eta araudiaren arabera egokitzea.
 • Bankuko berdinkatzeen berrikusketa.
 • Urteko kontularitzako txostena igortzea ekitaldia behin betikoz itxi aurretik.
 • Ekitaldi bakoitzeko kontularitzako txostenak lortzea Merkataritza Erregistroan legalizatu ahal izateko.
 • Finantza-egoerak eta urteko kontuak lortzea Merkataritza Erregistroak gordailutzeko.
 • Enpresako prozesuen eta zerga-izapidetzeen gainbegiraketa.
 • Indarrean dagoen zerga-araudian gertatzen diren aldaketek enpresarako izango dituzten ondorioak aztertzea eta zerga arloko berrikuntzei buruzko informazioa ematea.
 • Zerga-betebeharrak betetzearen inguruko zaintza garaiz eta forman, zehatz-mehatz betetzen direla bermatzeko.
 • Zerga arloko aitorpen hauen prestaketa eta aurkezpena:
  • Balio Erantsiaren gaineko Zerga (hiru hilez behingoa eta urteko laburpena).
  • Profesionalei egindako PFEZren atxikipenak (hiru hilez behingoa eta urteko laburpena).
  • Higiezinen errentamenduarekin lotutako PFEZren atxikipenak (hiru hilez behingoa eta urteko laburpena).
  • Higigarrien kapitalaren errendimenduen PFEZren atxikipenak (hiru hilez behingoa eta urteko laburpena).
  • Sozietateen gaineko Zergaren zatikako ordainketen aitorpenak.
  • Komunitate barruko eragiketen aitorpen laburbilduak.
  • Hirugarren batzuekin egindako eragiketen urteko aitorpena.
  • Komunitate barruko merkataritzaren hileko aitorpen estatistikoa (INTRASTAT).
 • Bazkidearen/bazkideen zerga arloko aitorpen hauen prestaketa eta aurkezpena:
  •  PFEZ aitorpena.
  •  Balio Erantsiaren gaineko Zerga (hiru hilez behingoa eta urteko laburpena).
  •  Sozietateen gaineko Zergaren kalkulua prestatzea eta zerga hori formatu ofizialean prestatu eta aurkeztea.
 • Kontularitzako itxieraren aurretiazko azterketa eta plangintza Sozietateen gaineko Zergan izango duen zerga-karga kalkulatuta indarrean den legeriaren arabera.
 • Urteroko bilera sozietatearen kontularitzako behin betiko itxieraren inguruko plangintza berrikusteko.
 • Zerga-atzerapenen kudeaketa izapidetzea 18.000 € arteko zenbatekora arte.
 • Sozietatean jasotako zerga arloko eskakizunei idatzizko arreta ematea.
 • Lotutako eragiketetan transferentzia-prezioetarako ezarritako dokumentazioaren betebeharrak bete direla egiaztatzea.
 • Aholkularitza zerga-ikuskapenen aurrean.
 • Etengabeko laneko aholkularitza.
 • Enpresaren lan-izapidetzeen eta Gizarte Segurantzakoen gainbegiraketa.
 • Lan arloko araudian eta Gizarte Segurantzakoan gertatzen diren aldaketek enpresarako izango dituzten ondorioen azterketa.
 • Enpresak laneko betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak garaiz eta forman betetzen dituela zaintzea.
 • Hitzarmen Kolektibo aplikagarriari eta garrantzizko lan arloko beste edozein araudiri buruzko informazioa.
 • Aseguru sozialen kotizazio- eta likidazio-buletinak prestatzea (TC1-TC2 eta TC2-1 dokumentuak).
 • PFEZren atxikipenen urteko laburpena.
 • Langilearentzako atxikipenen, hartzekoen eta Gizarte Segurantzako ziurtagiriak.
 • Langilearen kostuari buruzko informazioa eta langileen kostuaren zerrendak prestatzea.
 • Lan-kontratuak prestatu eta berritzea: egin beharreko kontratuaren egokitasunari eta diruz lagundutako/hobaritutako kontratuak egiteko aukerari buruzko informazioa.
 • Kontratuak, aldi baterako ezintasunak, lan-istripuak eta abar izapidetzea erakunde ofizialen aurrean (Lanbide, GSIN, GIZARTE SEGURANTZA).
 • Langileen altak eta/edo bajak kudeatzea: iragankorrak (gaixotasuna, amatasuna) edo behin betikoak.
 • Soldataren ordainagiriak eta lan-harremana iraungitzeko kitoak prestatzea.
 • Gizarte Segurantzaren aurrean egin beharreko eskakizunak eta kudeaketak.
 • Aholkularitza lan-ikuskapenen aurrean.

Honako hau biltzen du:

LANAREN ORDAINKETA

 • 1 nomina prestatu eta bidaltzea
 • Laneko aholkularitza (langile horrentzat). Langileei alta/baja ematen bazaie, prezioa handitu egingo da.

ZERGA AITORPENAK PRESTATZEA/AURKEZTEA

 • Hiru hilez behingo eta urteko F69 eredua aurkeztea (BEZa)
 • Hiru hilez behingo 759 eredua aurkeztea (Errent. Atxik.)
 • Urteko 180 eredua aurkeztea (Errent. Atxik.)
 • Hiru hilez behingo 715 eredua aurkeztea (Lan. Atxik.)
 • Urteko 190 eredua aurkeztea (Lan. Atxik.)
 • 347 eredua aurkeztea (urteko eragiketak)

 

KONTULARITZAKO LIBURUAK LEGALIZATZEA

 • Kontularitzako liburuak prestatzea
 • Merkataritza Erregistroko kudeaketa eta izapidetzea
 • Bidalketa eta gordailutze telematikoa
 • Oharra: ez ditu jasotzen Merkataritza Erregistroko ordezkatutako gastuak. Horiek kontularitzako liburuak legalizatzean likidatu beharko dira (35,00 €, gutxi gorabehera).

 

URTEKO KONTUAK

 • Urteko Kontuak prestatzea
 • Kudeaketa Txostena idaztea (egokitzat joz gero)
 • Ohiko Batzar Orokorreko akta prestatzea
 • Ohiko Batzar Orokorreko ziurtagiria prestatzea
 • Merkataritza Erregistroan gordailutze telematikoa egitea.
 • Oharra: ez ditu jasotzen Merkataritza Erregistroko ordezkatutako  gastuak, gordailua egitean likidatu beharko direnak. (gutxi gorabehera, 50,00 €)

SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA

 • Sozietateen gaineko Zerga prestatzea/aurkeztea